Color chart

Dark Blue

CL003 (sample color on pot)

Dark Brown

CL011 (sample color on pot)

Glass Green

CL019 (sample color on pot)

Red

CL034 (sample color on pot)

Falling Black

CL037 (sample color on pot)

Yellow

CL041 (sample color on pot)

Blue Green

CL045 (sample color on pot)

Turtle Green

CL088 (sample color on pot)

Brown Cream

CL113 (sample color on pot)

New York Blue

CL159 (sample color on pot)

Milan Green

CL161 (sample color on pot)

Paris Orange

CL163 (sample color on pot)

London Grey

CL172 (sample color on pot)

Berlin Green

CL180 (sample color on pot)

Dallas Grey

CL181 (sample color on pot)
Đăng nhập (Vui lòng đăng nhập để xem thêm)